Web Trend Map

Cea mai recenta harta a internet web-ului si care cuprinde 333 din cele mai influente domenii web si cei mai influenti 111 personaje de pe net, toate in analogie cu harta metroului din Tokio.


Romania pe locul 3 pe Twitter in privinta conexiunii in banda larga

45% din românii care au conturi pe twitter folosesc conexiuni în bandă largă de peste 5Mbps, ocupând locul 3 după Coreea de Sud și Japonia. România are de asemenea cea mai mare creștere anuală, cu o rată de 145%.

The report found South Korea had the highest average broadband speeds, with 69 per cent of connections at speeds over 5Mbps, which is a year-on-year increase of seven per cent.

Japan was the second top country, with 54 per cent of users experiencing 5Mbps-plus speeds, while Romania was the surprise new entry in third place, improving by a staggering 124 per cent year-on-year so that 45 per cent of internet users benefit from speeds in excess of 5Mbps.

via: Twitter fails the uptime test – vnunet.com


ANCOM = ANC – ROTLD – IT OU. 22/2009

Ordonanţă de urgenţă nr. 22 din 11-03-2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.

Luand in considerare ca in scrisoarea de punere in intarziere din data de 29 ianuarie 2009 (Cauza nr. 2008/2.366) Comisia Europeana atrage atentia asupra faptului ca au fost incalcate prevederile Directivei 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice (Directiva-cadru),
avand in vedere ca Guvernul Romaniei este invitat sa raspunda la scrisoarea de punere in intarziere din cadrul actiunii declansate pana la data de 2 aprilie 2009 si, in aceste conditii, elaborarea unui act normativ care sa consfinteasca infiintarea, organizarea si functionarea autoritatii de reglementare in domeniul comunicatiilor electronice sub controlul Parlamentului este o solutie ce va aduce stabilitate institutionala autoritatii nationale de reglementare in domeniul comunicatiilor electronice, adoptarea proiectului de act normativ fiind in masura, totodata, sa creeze premisele inchiderii procedurii de incalcare a normelor comunitare inainte de urmatoarea faza a acestei proceduri,
tinand seama de actiunile demarate la nivelul Comisiei Europene, in vederea asigurarii stabilitatii si independentei autoritatii de reglementare din domeniul comunicatiilor electronice (principii reclamate si de necesitatea asigurarii unei impartialitati in luarea deciziilor de reglementare de catre autoritate), singura modalitate de a pune capat procedurilor de incalcare a dreptului comunitar o reprezinta adoptarea, in regim de urgenta, a unui act normativ care sa aseze pe noi principii statutul, organizarea si functionarea autoritatii de reglementare in domeniu. Urgenta adoptarii actului normativ este pe deplin justificata si prin raportare la prevederile art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata.
Avand in vedere necesitatea dezvoltarii unui concept unitar si deschis asupra tehnologiei informatiei la nivel national, astfel incat beneficiile societatii informationale sa fie materializate,
tinand seama de posibilitatea reducerii cheltuielilor printr-o actiune coordonata in scopul dezvoltarii serviciilor societatii informationale si, pentru aceasta, de necesitatea realizarii conditiilor pentru implementarea eficienta a politicilor din domeniu, activitate ce poate fi realizata numai prin intermediul unui unic coordonator al acestora,
avand in vedere lipsa unei coordonari nationale in ceea ce priveste informatizarea administratiei publice, materializata prin suprapuneri de proiecte, dezvoltari in discordanta cu cerintele utilizatorilor sau cu evolutia tehnologica,
tinand seama de impactul specific al noilor tehnologii asupra administratiei publice, incluzand reducerea cheltuielilor guvernamentale prin utilizarea de programe mai eficiente, cresterea eficientei si imbunatatirea productivitatii prin utilizarea tehnologiilor informatiei si comunicatiilor (TIC), fapt care favorizeaza simplificarea procesului administrativ si schimbul de informatii interinstitutional,
avand in vedere imposibilitatea exercitarii de catre Autoritatea Nationala pentru Comunicatii a functiei de administrare la nivel national a TLD (top level domain) “.ro” si a SLD (second level domain) “.eu” pentru numele de domenii rezervate de Romania, care, pentru a asigura continuitatea acordarii numelor de domenii, este in continuare exercitata de catre Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica – I.C.I. Bucuresti, fapt ce se situeaza in afara cadrului legal existent,
intrucat, in lipsa unor reglementari imediate, exista riscul cresterii cheltuielilor bugetare, cu implicatii asupra deficitului bugetar,
tinand cont ca aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii extraordinare si de urgenta, a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1.
(1) Se infiinteaza Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, denumita in continuare ANCOM, ca autoritate publica autonoma cu personalitate juridica, sub control parlamentar, finantata integral din venituri proprii, prin reorganizarea Autoritatii Nationale pentru Comunicatii, care se desfiinteaza.
(2) ANCOM are sediul central in municipiul Bucuresti, precum si structuri teritoriale necesare desfasurarii obiectului sau de activitate.

Art. 2.
(1) ANCOM are ca rol punerea in aplicare a politicii nationale in domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale si al serviciilor postale, inclusiv prin reglementarea pietei si reglementarea tehnica in aceste domenii.
(2) ANCOM administreaza si gestioneaza resursele limitate din domeniul comunicatiilor electronice, incluzand, dar fara a se limita la acestea, spectrul de frecvente radio, resursele de numerotatie si alte resurse tehnice asociate, si monitorizeaza benzile de frecvente radio cu utilizare neguvernamentala.
(3) ANCOM controleaza indeplinirea cerintelor esentiale privind compatibilitatea electromagnetica, a obligatiilor privind utilizarea eficienta a spectrului de frecvente radio cu utilizare neguvernamentala, controleaza indeplinirea obligatiilor privind utilizarea resurselor de numerotatie si a resurselor tehnice asociate, realizeaza controlul pietei echipamentelor radio si echipamentelor terminale de telecomunicatii.
(4) In vederea elaborarii politicii nationale in domeniu, ANCOM va pune la dispozitia Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale, denumit in continuare MCSI, rapoarte, studii si analize realizate de aceasta. Pentru buna coordonare a reprezentarii Romaniei in organismele internationale, ANCOM are obligatia de a informa lunar MCSI despre rezultatele intalnirilor internationale unde a fost reprezentata.

Art. 3. – In vederea realizarii rolurilor sale, ANCOM indeplineste urmatoarele functii:
a) de punere in aplicare a politicii si strategiei sectoriale elaborate de MCSI in domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale si al serviciilor postale, in special prin emiterea reglementarilor sectoriale secundare in domeniu, reglementarea activitatilor in domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale, prin adoptarea si implementarea de decizii cu caracter normativ si individual, precum si de proceduri functionale, operationale si financiare prin care se pun in aplicare politicile in domeniu, de urmarire si control al respectarii acestora;
b) de administrare si de gestionare a resurselor limitate, prin care planifica, aloca, urmareste si evalueaza utilizarea acestora pentru punerea in aplicare a politicilor in domeniu prin:
1. administrarea spectrului radio prin planificarea, atribuirea, alocarea benzilor de frecvente, asignarea si monitorizarea frecventelor radio din benzile de frecvente cu utilizare neguvernamentala, precum si coordonarea la nivel national a gestionarii frecventelor radio in conformitate cu Tabelul national de atribuire a benzilor de frecventa, denumit in continuare TNABF, si cu acordurile internationale la care Romania este parte;
2. gestionarea eficienta a benzilor de frecvente radio cu atribuire neguvernamentala in conformitate cu TNABF, prin alocarea si/sau asignarea frecventelor radio, in scopul asigurarii unei utilizari rationale si eficiente a acestora;
3. administrarea si alocarea resurselor de numerotatie si a resurselor tehnice asociate pentru retele si servicii de comunicatii electronice, inclusiv prin elaborarea Planului national de numerotatie, denumit in continuare PNN, si a altor planuri in acest sens;
4. gestionarea resurselor de numerotatie la nivel national, in vederea utilizarii rationale si eficiente a acestora;
5. administrarea si gestionarea altor resurse limitate in domeniul comunicatiilor electronice;
c) de reglementare a activitatilor in domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale si al serviciilor postale, prin adoptarea si implementarea de decizii cu caracter normativ si individual, precum si de proceduri functionale, operationale si financiare, prin care se pun in aplicare politicile in domeniu, de urmarire si control al respectarii acestora;
d) de elaborare si adoptare de norme specifice in domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale;
e) de reprezentare in organismele si organizatiile nationale, regionale si internationale, ca autoritate de stat pentru domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale, precum si de comunicare cu acestea;
f) de colaborare si comunicare cu celelalte structuri ale administratiei publice, cu societatea civila si cu cetatenii, precum si cu furnizorii de retele si de servicii in domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale si al serviciilor postale;
g) de organ de decizie in solutionarea litigiilor dintre furnizorii de retele si de servicii in domeniul comunicatiilor electronice, in scopul asigurarii liberei concurente si al protectiei intereselor utilizatorilor pe pietele acestor servicii;
h) de supraveghere si control al respectarii de catre utilizatorii resurselor limitate a obligatiilor ce le revin potrivit legii si actelor administrative prin care au dobandit dreptul de a le utiliza;
i) de elaborare de proceduri si norme cu caracter tehnic specifice activitatii ANCOM;
j) de supraveghere a pietei echipamentelor radio si echipamentelor terminale de telecomunicatii;
k) de control pentru indeplinirea cerintelor esentiale de compatibilitate electromagnetica si de utilizare eficienta a spectrului radio.

Art. 4.
(1) In indeplinirea rolului si functiilor sale legale, ANCOM se consulta si colaboreaza cu Consiliul Concurentei si cu Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, inclusiv prin furnizarea reciproca de informatii necesare aplicarii atat a prevederilor legislatiei concurentei, cat si a prevederilor legislatiei din domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale.
(2) ANCOM promoveaza concurenta in sectorul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale, actionand in special in urmatoarele directii:
a) prevenirea actiunilor ce au ca obiect sau pot avea ca efect distorsionarea ori restrangerea concurentei in domeniul comunicatiilor electronice, al serviciilor postale si al tehnologiei informatiei;
b) luarea tuturor masurilor necesare pentru ca utilizatorii, inclusiv cei cu handicap sau cu nevoi sociale speciale, sa obtina un maximum de beneficii in conditiile unei piete concurentiale, in ceea ce priveste diversitatea ofertei, tarifele si calitatea serviciilor;
c) incurajarea investitiilor eficiente in infrastructura si promovarea inovatiei;
d) incurajarea utilizarii eficiente si asigurarea administrarii eficiente a resurselor limitate pe care le gestioneaza.

Art. 5. – ANCOM asigura utilizarea eficienta a resurselor limitate din domeniul comunicatiilor electronice si serviciilor postale, actionand in special in urmatoarele directii:
a) evitarea tezaurizarii resurselor limitate, datorata neutilizarii acestora la nivelul alocarii din licente;
b) incurajarea investitiilor eficiente in infrastructura si promovarea inovatiei.

Art. 6.
(1) ANCOM contribuie la dezvoltarea pietei interne a Comunitatii Europene, in special prin:
a) inlaturarea barierelor in calea furnizarii la nivel european a retelelor si serviciilor de comunicatii electronice, a infrastructurii asociate si a serviciilor postale, inclusiv prin armonizarea TNABF, a PNN si a planurilor de perspectiva cu European Common Table for Frequency Band Allocation (ECTFBA) – Planul comun european de alocare a benzilor de frecventa, European Telephony Numbering Space (ETNS) – Planul european de numerotatie telefonica si cu alte norme paneuropene de aplicare;
b) incurajarea stabilirii si dezvoltarii de retele transeuropene, a interoperabilitatii serviciilor paneuropene si a conectivitatii dintre utilizatorii finali;
c) respectarea principiului nediscriminarii in ceea ce priveste tratamentul aplicat furnizorilor de retele si servicii de comunicatii electronice, informatiei sau furnizorilor de servicii postale aflati in situatii similare;
d) cooperarea intr-o maniera transparenta cu autoritatile nationale de reglementare cu atributii similare din strainatate, precum si cu Comisia Europeana, in vederea dezvoltarii unei practici de reglementare coerente si a aplicarii unitare si concertate a legislatiei nationale armonizate cu normele adoptate la nivelul Uniunii Europene.
(2) ANCOM promoveaza interesele utilizatorilor finali din Uniunea Europeana, in special prin:
a) asigurarea unui nivel inalt de protectie a utilizatorilor finali in relatiile acestora cu furnizorii;
b) implicarea in asigurarea unui nivel inalt de protectie a drepturilor persoanelor, in special a dreptului la viata privata, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
c) promovarea furnizarii de informatii clare, in special in ceea ce priveste transparenta tarifelor si a conditiilor de utilizare a serviciilor de comunicatii electronice destinate publicului;
d) asigurarea conditiilor de exercitare a dreptului de acces la serviciul universal, astfel cum acesta este prevazut de Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice, republicata, si de Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 642/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) promovarea intereselor specifice ale utilizatorilor cu handicap si ale celor cu nevoi sociale speciale;
f) asigurarea protejarii integritatii si securitatii retelelor publice de comunicatii electronice.

Art. 7.
(1) In activitatea sa, ANCOM are in vedere respectarea principiului neutralitatii tehnologice, prin prisma fenomenului convergentei tehnologiilor, si contribuie, in limitele competentelor sale, la asigurarea implementarii politicilor care urmaresc promovarea diversitatii culturale si lingvistice, precum si a pluralismului media.
(2) In indeplinirea atributiilor sale, ANCOM urmareste atingerea obiectivelor prevazute la art. 4-6, luand in acest sens masuri rezonabile, cu respectarea principiilor proportionalitatii, nediscriminarii, transparentei si deplinei obiectivitati.

Art. 8.
(1) ANCOM va incuraja utilizarea standardelor si/sau a specificatiilor tehnice pentru furnizarea serviciilor, interfetelor tehnice si/sau functiilor retelelor, publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, in masura strict necesara asigurarii interoperabilitatii serviciilor si imbunatatirii posibilitatilor de alegere pentru utilizatori, cu exceptia cazului in care utilizarea unor standarde sau specificatii a fost declarata obligatorie de Comisia Europeana.
(2) Pana la publicarea standardelor si specificatiilor prevazute la alin. (1), ANCOM va incuraja implementarea standardelor si a specificatiilor adoptate de organizatiile europene de standardizare sau, in lipsa acestora, a standardelor si recomandarilor adoptate de Uniunea Internationala a Telecomunicatiilor, de Organizatia Internationala de Standardizare sau de Comisia Electrotehnica Internationala.
(3) Prezentul articol nu se aplica in cazul cerintelor esentiale, specificatiilor interfetelor si standardelor armonizate prevazute in Hotararea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea mutuala a conformitatii acestora, republicata.

Art. 9.
(1) In cazul in care Comisia Europeana adopta recomandari in vederea asigurarii aplicarii armonizate a normelor comunitare in domeniul comunicatiilor electronice, ANCOM va tine seama in cel mai inalt grad de aceste recomandari in exercitarea atributiilor sale.
(2) Daca ANCOM opteaza sa nu aplice o recomandare, va transmite o informare motivata Comisiei Europene.

Art. 10.
(1) ANCOM exercita urmatoarele atributii generale in domeniile comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de telecomunicatii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitatii electromagnetice, si serviciilor postale:
1. elaboreaza si adopta norme tehnice, in domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de telecomunicatii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitatii electromagnetice, si serviciilor postale, precum si pentru utilizarea resurselor de numerotatie;
2. asigura reprezentarea in institutii si in organizatii internationale din domeniul reglementarii comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de telecomunicatii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitatii electromagnetice, si serviciilor postale, sustinand in cadrul acestora politica si strategia nationala in domeniu;
3. colaboreaza cu institutii si organizatii nationale si internationale din domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de telecomunicatii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitatii electromagnetice, si serviciilor postale, dezvolta si stimuleaza relatiile cu acestea; coopereaza cu autoritati de reglementare din domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale din strainatate, inclusiv prin incheierea de acorduri de colaborare si schimb de informatii;
4. aplica acordurile internationale in domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si al echipamentelor terminale de telecomunicatii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitatii electromagnetice, si serviciilor postale;
5. colaboreaza cu MCSI in toate domeniile in care expertiza ANCOM este necesara sau utila;
6. inainteaza ministerului de specialitate propuneri privind modificarea cadrului legislativ pentru stimularea dezvoltarii sectoarelor de comunicatii electronice, comunicatii audiovizuale, echipamente radio si echipamente terminale de telecomunicatii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitatii electromagnetice, si servicii postale;
7. avizeaza proiectele de acte normative prin care se reglementeaza activitati din domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de telecomunicatii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitatii electromagnetice, cu respectarea dispozitiilor legale incidente in materie;
8. prognozeaza, planifica si programeaza in proiectul de buget propriu resursele financiare necesare in vederea realizarii politicilor in domeniile sale de competenta;
9. coordoneaza derularea programelor de asistenta financiara de la Uniunea Europeana in domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de telecomunicatii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitatii electromagnetice, si serviciilor postale, care vizeaza capacitatea institutionala a ANCOM;
10. elaboreaza si publica rapoarte, studii, analize si altele asemenea in domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de telecomunicatii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitatii electromagnetice, si serviciilor postale, in special pentru evaluarea necesitatii si oportunitatii emiterii de noi reglementari, pentru evaluarea si controlul implementarii politicilor si reglementarilor, precum si al conducerii programelor si proiectelor, organizeaza seminarii si mese rotunde, actiuni promotionale de imagine, informare si de constientizare a publicului, putand contracta in aceste scopuri servicii de consultanta, expertiza, asistenta tehnica si altele asemenea, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
11. urmareste si controleaza aplicarea prevederilor cuprinse in actele normative in vigoare sau in acordurile internationale in domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de telecomunicatii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitatii electromagnetice, si serviciilor postale, luand masuri pentru prevenirea, inlaturarea si sanctionarea nerespectarii acestor prevederi, potrivit competentei recunoscute de acestea;
12. solutioneaza litigiile dintre furnizorii din domeniul comunicatiilor electronice, in scopul asigurarii liberei concurente si al protectiei intereselor utilizatorilor finali.
(2) ANCOM exercita urmatoarele atributii specifice in domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale si al serviciilor postale:
1. elaboreaza si actualizeaza autorizatiile generale;
2. monitorizeaza si controleaza respectarea obligatiilor impuse furnizorilor de retele si de servicii de comunicatii electronice prin autorizatiile generale;
3. promoveaza si sprijina armonizarea la nivel european a utilizarii resurselor de numerotatie, in conformitate cu instrumentele juridice in vigoare in cadrul Uniunii Europene;
4. adopta PNN si orice modificari ale acestuia, sub rezerva restrictiilor impuse din motive de siguranta nationala; inainte de adoptarea PNN, ANCOM are obligatia de a informa si de a consulta MCSI in legatura cu modificarile aduse;
5. gestioneaza la nivel national resursele de numerotatie si frecventele radio din benzile alocate pentru utilizare neguvernamentala;
6. gestioneaza la nivel national resursele tehnice necesare in vederea furnizarii serviciilor de comunicatii electronice destinate publicului sau operarii retelelor publice de comunicatii electronice;
7. administreaza si coordoneaza la nivel national gestionarea frecventelor radio in conformitate cu TNABF si cu acordurile internationale la care Romania este parte;
8. acorda licentele de utilizare a resurselor de numerotatie, stabileste si incaseaza tarifele pentru emiterea licentelor, in conformitate cu legislatia in vigoare si in concordanta cu costurile administrative aferente emiterii acestora;
9. stabileste si incaseaza tarifele de utilizare a resurselor de numerotatie, in conformitate cu legislatia in vigoare;
10. emite reglementari privind modul de utilizare a resurselor de numerotatie si a frecventelor radio din benzile atribuite pentru utilizare neguvernamentala;
11. pune la dispozitia MCSI datele necesare in vederea elaborarii, modificarii si completarii TNABF;
12. acorda licentele de utilizare a frecventelor radio pentru furnizarea de retele si servicii de comunicatii electronice care utilizeaza spectrul radio, precum si licentele de emisie si stabileste si incaseaza tarifele de utilizare a spectrului. In cadrul comisiilor desemnate prin ordin al presedintelui ANCOM pentru elaborarea documentatiei aferente procedurii de licitatie si evaluarea ofertelor depuse in vederea atribuirii licentelor, MCSI poate desemna 2 reprezentanti, fara ca acestia sa constituie o majoritate, in scopul asigurarii concordantei dintre strategiile nationale in domeniu si conditiile impuse participantilor la licitatiile organizate pentru acordarea de licente de utilizare a frecventelor radio pentru furnizarea de retele si servicii de comunicatii electronice care utilizeaza spectrul radio;
13. aloca si asigneaza frecventele radio in benzile cu atribuire neguvernamentala, exclusiva sau in partaj, prevazute in TNABF, cu respectarea reglementarilor, acordurilor si protocoalelor nationale si internationale, si implementeaza procedurile de coordonare stabilite prin acordurile internationale;
14. acorda avizele tehnice, autorizatiile de asignare a frecventelor radio si autorizatiile tehnice de functionare, cu respectarea reglementarilor in vigoare;
15. realizeaza expertizele tehnice necesare utilizarii rationale si eficiente a frecventelor radio, in scopul determinarii posibilitatii de alocare a benzilor de frecvente radio, in conditiile legii;
16. analizeaza si realizeaza expertizarea tehnica a utilizarii frecventelor radio pentru asigurarea compatibilitatii electromagnetice dintre statiile si retelele de radiocomunicatii autorizate, precum si pentru prevenirea perturbatiilor prejudiciabile, in scopul evaluarii posibilitatii de asignare a acestora, in urma solicitarilor;
17. aloca si asigneaza codurile de identificare pentru unele servicii de radiocomunicatii, certifica personalul de operare a statiilor de radiocomunicatii si asigura activitatile de evidenta conexe acestor activitati;
18. asigura evidenta permanenta a utilizarii frecventelor radio prin asigurarea evidentei asignarilor de frecvente si intretinerea permanenta a bazelor de date specializate care formeaza Registrul national al frecventelor asignate/alocate;
19. monitorizeaza spectrul de frecvente radio cu atribuire neguvernamentala;
20. supravegheaza si controleaza respectarea obligatiilor cuprinse in licentele de utilizare a frecventelor radio sau in licentele de emisie ori in reglementarile din domeniul radiocomunicatiilor;
21. identifica pietele relevante din sectorul comunicatiilor electronice;
22. efectueaza analizele de piata in situatiile in care acestea sunt obligatorii, potrivit legii;
23. desemneaza furnizorii de retele si de servicii de comunicatii electronice cu putere semnificativa pe piata;
24. impune in sarcina furnizorilor de retele sau de servicii de comunicatii electronice cu putere semnificativa pe piata obligatiile prevazute la art. 9-13 din Ordonanta Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociata, precum si interconectarea acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 527/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 15-18 din Legea nr. 304/2003, republicata;
25. desemneaza furnizorii de serviciu universal in domeniul comunicatiilor electronice si serviciilor postale si impune obligatii corespunzatoare in sarcina acestora;
26. gestioneaza mecanismele de finantare a obligatiilor legate de asigurarea serviciului universal, prevazute de legislatia speciala;
27. stabileste masurile necesare pentru implementarea portabilitatii numerelor;
28. controleaza indeplinirea obligatiilor impuse furnizorilor de serviciu universal in temeiul prevederilor legislatiei speciale;
29. exercita atributiile stabilite prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare;
30. exercita atributiile care revin autoritatii de reglementare in temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 31/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 642/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
31. elibereaza avizele necesare obtinerii autorizatiei de construire a pilonilor si cladirilor care pot afecta functionarea sistemelor de monitorizare ale ANCOM;
32. elaboreaza reglementarile necesare pentru realizarea comunicatiilor catre Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta;
33. participa la lucrarile Comisiei interdepartamentale de radiocomunicatii.
(3) ANCOM exercita urmatoarele atributii specifice in domeniul echipamentelor radio si al echipamentelor terminale de telecomunicatii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitatii electromagnetice:
1. controleaza, dupa introducerea pe piata, daca toate echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii respecta cerintele esentiale de protectie a sanatatii si sigurantei utilizatorului si a oricarei alte persoane, precum si de protectie privind compatibilitatea electromagnetica, iar in plus, pentru echipamentele radio verifica daca acestea sunt astfel construite incat sa utilizeze eficient spectrul radio atribuit pentru a se evita perturbatiile prejudiciabile, in concordanta cu legislatia nationala aplicabila;
2. ia masuri pentru indeplinirea conformitatii in cazul echipamentelor radio si al echipamentelor terminale de telecomunicatii;
3. exercita atributiile stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 982/2007 privind compatibilitatea electromagnetica.
(4) ANCOM indeplineste si alte atributii acordate prin dispozitii legale speciale.
(5) ANCOM poate incheia, in conditiile legii, contracte cu persoane juridice de drept public sau de drept privat, avand ca obiect efectuarea unor activitati specifice, necesare indeplinirii functiilor, obiectivelor si atributiilor sale.

Art. 11.
(1) Conducerea ANCOM este asigurata de un presedinte si 2 vicepresedinti, numiti de catre presedintele Romaniei, la propunerea Guvernului.
(2) Salariul de baza al presedintelui si vicepresedintilor ANCOM este stabilit la nivelul indemnizatiei cuvenite functiei de secretar de stat, in cazul presedintelui, si, respectiv, functiei de subsecretar de stat, in cazul vicepresedintilor.
(3) Presedintele si vicepresedintii ANCOM trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa fie cetateni romani cu o experienta de cel putin 5 ani in domeniul comunicatiilor sau in domeniul juridic ori economic in general;
b) sa nu exercite alte functii publice sau private, cu exceptia celor didactice;
c) sa nu aiba mentiuni in cazierul judiciar;
d) sa nu detina actiuni sau parti sociale, direct sau indirect, la societati comerciale cu activitati in domeniul comunicatiilor electronice si serviciilor postale sau cu alte activitati din domeniul de reglementare al ANCOM si sa nu faca parte din organele de conducere ale unor astfel de societati;
e) sa nu fie membri ai vreunui partid politic pe perioada exercitarii mandatului
(4) Presedintelui si vicepresedintilor ANCOM li se aplica in mod corespunzator dispozitiile cap. IV “Alte conflicte de interese si incompatibilitati” din cadrul titlului IV “Conflictul de interese si regimul incompatibilitatilor in exercitarea demnitatilor publice si functiilor publice” al Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Durata mandatului presedintelui si al vicepresedintilor ANCOM este de 6 ani, cu posibilitatea prelungirii pe aceeasi perioada o singura data. Mandatul presedintelui si al vicepresedintilor ANCOM inceteaza in urmatoarele situatii:
a) in situatia imposibilitatii de a-si indeplini mandatul mai mult de 120 de zile calendaristice consecutive dintr-un interval de 140 de zile;
b) in caz de condamnare penala prin hotarare judecatoreasca definitiva, pentru care nu a intervenit reabilitarea;
c) in caz de nerespectare a termenului de 3 luni pentru iesirea din starea de incompatibilitate reglementat la alin. (8);
d) prin demisie;
e) prin deces;
f) la expirarea sa.
(6) Daca functia de presedinte sau vicepresedinte devine vacanta se procedeaza la numirea unei noi persoane pentru aceasta functie pentru durata ramasa din mandat, in conditiile prevederilor alin. (1).
(7) Membrii ale caror mandate au expirat raman in functie pana la numirea succesorilor lor.
(8) Presedintele sau vicepresedintii care, in momentul numirii sau pe parcursul mandatului, se afla in una dintre situatiile de incompatibilitate prevazute la alin. (3) si (4) au la dispozitie un termen de cel mult 3 luni pentru iesirea din starea de incompatibilitate.
(9) In cazul prevazut la alin. (8), persoana in cauza are obligatia de a notifica de indata, in scris, Comisiei pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor din cadrul Camerei Deputatilor si Comisiei economice, industrii si servicii din cadrul Senatului despre existenta situatiei de incompatibilitate.

Art. 12.
(1) Presedintele reprezinta ANCOM in raporturile cu Parlamentul, Guvernul, ministerele, cu alte autoritati publice si organizatii, precum si cu persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate.
(2) Presedintele ANCOM este ordonator principal de credite.
(3) In exercitarea atributiilor sale, presedintele emite decizii.
(4) Deciziile cu caracter normativ se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(5) Deciziile adoptate in exercitarea atributiilor prevazute de lege din domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de comunicatii electronice, inclusiv din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice, serviciilor postale si tehnologiei informatiei, inclusiv cele adoptate in conformitate cu prevederile art. 36 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi atacate in contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti, fara parcurgerea procedurii prealabile prevazute la art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Deciziile cu caracter individual pot fi atacate in termen de 30 de zile de la comunicare.

Art. 13.
(1) Presedintele ANCOM are urmatoarele atributii:
a) aproba strategiile de dezvoltare institutionala a ANCOM, programele de activitate si programele de cooperare;
b) aproba planul anual de activitate al ANCOM;
c) aproba planurile de investitii ale ANCOM;
d) coordoneaza procesul de elaborare si de implementare a reglementarilor din domeniile de competenta ale ANCOM;
e) convoaca si prezideaza reuniunile plenare ale Consiliului consultativ;
f) aproba, prin decizie interna, structura organizatorica, statul de functii si numarul de posturi ale ANCOM;
g) stabileste sediile structurilor teritoriale ale ANCOM;
h) stabileste, prin decizie interna, atributiile specifice fiecarui compartiment din cadrul ANCOM;
i) aproba regulamentul intern al ANCOM;
j) coordoneaza activitatea compartimentelor ANCOM;
k) negociaza si semneaza pentru si in numele ANCOM contractul colectiv de munca;
l) aproba organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor din cadrul ANCOM;
m) aproba angajarea, avansarea, precum si modificarea sau incetarea raporturilor de munca ale personalului ANCOM;
n) aproba deplasarile in tara si in strainatate ale personalului ANCOM;
o) orice alte atributii care ii revin potrivit legii.
(2) Presedintele ANCOM poate delega exercitarea unora dintre atributiile prevazute la alin. (1) personalului din subordine.
(3) Presedintele ANCOM stabileste atributiile vicepresedintilor ANCOM.
(4) In lipsa presedintelui, atributiile sale se exercita de vicepresedintele desemnat prin decizie a presedintelui.
(5) Daca atat presedintele, cat si cei 2 vicepresedinti sunt absenti sau in imposibilitate temporara de a-si exercita prerogativele, reprezentarea ANCOM se asigura de catre o persoana cu functie de conducere desemnata prin decizie a presedintelui ANCOM.

Art. 14.
(1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale ANCOM se asigura integral din venituri proprii, care provin din urmatoarele surse:
a) tariful de monitorizare datorat, in conformitate cu prevederile cap. VIII1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru activitatea de supraveghere si control in domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale, desfasurata de ANCOM;
b) tariful de utilizare a spectrului, in conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) tariful de utilizare a resurselor de numerotatie, in conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) donatii, legate si sponsorizari in conditiile legii;
e) credite interne si externe contractate in conditiile legii;
f) alte venituri ce se pot realiza in conditiile legii.
(2) Sumele incasate din sursele prevazute la alin. (1) se retin integral ca venituri proprii, cu titlu permanent, la dispozitia ANCOM. Creantele prevazute la alin. (1) se administreaza de ANCOM, fiind aplicabile in mod corespunzator dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si vor fi folosite in conformitate cu prevederile bugetului de venituri si cheltuieli.
(3) Bugetul anual de venituri si cheltuieli al ANCOM se aproba prin hotarare a Parlamentului, cu avizul Comisiei pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor din cadrul Camerei Deputatilor si al Comisiei economice, industrii si servicii din cadrul Senatului, la propunerea presedintelui ANCOM.
(4) Excedentul anual rezultat din executia bugetului de venituri si cheltuieli al ANCOM se reporteaza in anul urmator.

Art. 15.
(1) Activitatea ANCOM este analizata de Parlament prin dezbaterea raportului anual, care se prezinta pentru anul anterior, precum si a rapoartelor specifice intocmite la solicitarea Comisiei pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor din cadrul Camerei Deputatilor si a Comisiei economice, industrii si servicii din cadrul Senatului.
(2) Raportul anual de activitate se depune la Comisia pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor din cadrul Camerei Deputatilor, Comisia economica, industrii si servicii din cadrul Senatului si la MCSI, pana la data de 30 aprilie, si se dezbate in prezenta presedintelui si a vicepresedintilor ANCOM. Pe marginea raportului anual, comisiile intocmesc si adopta un raport.
(3) La solicitarea Comisiei pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor din cadrul Camerei Deputatilor si a Comisiei economice, industrii si servicii din cadrul Senatului, ANCOM va prezenta spre dezbatere si aprobare comisiilor un program de masuri concrete pentru remedierea eventualelor lipsuri semnalate in raport.
(4) Raportul Comisiei pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor din cadrul Camerei Deputatilor si al Comisiei economice, industrii si servicii din cadrul Senatului asupra raportului anual de activitate se supune dezbaterii in plenul Parlamentului, in prezenta presedintelui si a vicepresedintilor ANCOM.

Art. 16. – In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se vor aproba Regulamentul de organizare si functionare si structura organizatorica ale ANCOM, prin decizie a presedintelui ANCOM.

Art. 17.
(1) ANCOM preia numarul de posturi si personalul fostei Autoritati Nationale pentru Comunicatii, cu mentinerea drepturilor salariale avute la data preluarii.
(2) Dupa aprobarea noii structuri organizatorice a ANCOM, in termen de maximum 90 de zile se va organiza concurs pentru ocuparea posturilor vacante in noua structura organizatorica, in conditiile salariale stabilite prin noua grila de salarizare, aprobata prin decizie a presedintelui ANCOM. Modul de desfasurare a concursului, criteriile de promovare, precum si orice alte aspecte legate de acesta se aproba prin decizie a presedintelui ANCOM.
(3) Persoanele ale caror locuri de munca vor fi desfiintate vor fi concediate, in conditiile legii.

Art. 18.
(1) Personalul ANCOM este angajat pe baza de concurs organizat in conditiile legii, in conformitate cu structura organizatorica, incheindu-se contract individual de munca, conform legii.
(2) Atributiile, sarcinile si raspunderile individuale ale personalului ANCOM se stabilesc prin fisa postului, semnata de seful ierarhic si de titular, pe baza Regulamentului de organizare si functionare a ANCOM.
(3) Promovarea, modificarea, suspendarea si incetarea raporturilor de munca ale personalului din aparatul propriu al ANCOM se realizeaza prin decizie a presedintelui, in conditiile legii.
(4) Salarizarea personalului ANCOM se stabileste prin negociere in cadrul contractului colectiv de munca si al contractului individual de munca, salariul lunar de baza fiind stabilit in limitele grilei de salarizare prevazute la art. 17.
(5) In activitatea sa, ANCOM are obligatia de a-si exercita atributiile in mod transparent si impartial si de a-si mentine independenta operationala si financiara fata de:
a) furnizorii de retele si de servicii de comunicatii electronice;
b) producatorii ori reprezentantii autorizati ai producatorilor de echipamente destinate furnizarii de retele sau de servicii de comunicatii electronice, importatorii ori distribuitorii de asemenea echipamente;
c) furnizorii de servicii postale.
(6) Salariatii ANCOM nu pot detine actiuni sau parti sociale la societatile comerciale cu obiect de activitate in domeniul comunicatiilor electronice, al serviciilor postale, al audiovizualului sau in orice alte domenii care se afla in competenta ANCOM si nu pot avea calitatea de membru in organele de conducere ale unor asemenea societati.

Art. 19.
(1) ANCOM preia patrimoniul si bugetul fostei Autoritati Nationale pentru Comunicatii, care se desfiinteaza in conformitate cu prezenta ordonanta de urgenta, precum si toate drepturile si obligatiile acesteia, cu exceptia infrastructurii si a echipamentelor necesare exercitarii atributiilor de administrare si gestionare la nivel national a TLD “.ro”, nameserverele pentru domeniul .ro, registrul national pentru domeniul .ro, incluzand portalul rotld.ro, toate aplicatiile, bazele de date, licentele, manualele si procedurile aferente acestora.
(2) Patrimoniul fostei Autoritati Nationale pentru Comunicatii se stabileste pe baza bilantului contabil de inchidere la data predarii, insotit de balanta de verificare sintetica, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, conturile de executie intocmite in structura bugetelor aprobate si celelalte anexe, dup caz, intocmite potrivit metodologiei existente, si se preia in baza acestora si a protocolului de predare-primire, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. 20. – In cuprinsul actelor normative in vigoare, urmatoarele denumiri se inlocuiesc in mod corespunzator prevederilor prezentei ordonante de urgenta, dupa cum urmeaza:
a) “Autoritatea Nationala pentru Comunicatii” cu “Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii”;
b) “ANC” cu “ANCOM”.

Art. 21. – Hotararea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 51 din 28 ianuarie 2009, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La alineatul (1) al articolului 4, dupa punctul 53 se introduc 6 noi puncte, punctele 54-59, cu urmatorul cuprins:
“54. supravegherea si controlul respectarii prevederilor legale din domeniul comertului electronic, in calitate de autoritate de reglementare si supraveghere, in conformitate cu prevederile Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic, republicata;
55. exercitarea atributiilor autoritatii de reglementare si supraveghere in domeniul semnaturii electronice, prevazute de Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica;
56. exercitarea atributiilor autoritatii de reglementare si supraveghere in domeniul marcii temporale, prevazute de Legea nr. 451/2004 privind marca temporala;
57. exercitarea atributiilor autoritatii de reglementare si supraveghere in domeniul activitatii electronice notariale prevazute de Legea nr. 589/2004 privind regimul juridic al activitatii electronice notariale;
58. exercitarea atributiilor autoritatii de reglementare si supraveghere in domeniul arhivarii documentelor in forma electronica prevazute de Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica;
59. supravegherea si controlul respectarii prevederilor legale din domeniul sistemelor informatice destinate operatiunilor de emitere a facturilor in forma electronica, in calitate de autoritate de reglementare, omologare si supraveghere.”
2. Dupa alineatul (3) al articolului 4 se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:
“(31) Organizarea, implementarea, realizarea si administrarea tuturor programelor nationale, infrastructurii, sistemelor si serviciilor privind societatea informationala se realizeaza cu acordul, sub coordonarea si sub controlul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale.”
3. Alineatul (2) al articolului 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Numarul maxim de posturi este de 248, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.”
4. Anexa nr. 1 “Structura organizatorica a Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale” se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 22. – La articolul 2 alineatul (1) litera A din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.621/2003 pentru organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica – ICI Bucuresti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 56 din 23 ianuarie 2004, cu modificarile ulterioare, dupa litera n) se introduce o noua litera, litera o), cu urmatorul cuprins:
“o) organizarea, administrarea si gestionarea TLD (top level domain) «.ro», indeplinind functia de registru pentru numele de domenii «.ro»;”.

Art. 23. – La articolul 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 73/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei pentru Serviciile Societatii Informationale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 444 din 29 iunie 2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2008, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“c) implementeaza si opereaza la nivel national sisteme informatice si de comunicatii, in scopul furnizarii serviciilor destinate guvernarii prin mijloace electronice;”.

Art. 24. – In cuprinsul actelor normative in vigoare denumirea “Autoritatea Nationala pentru Comunicatii” se inlocuieste cu denumirea “Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale” in cazul atributiilor specifice prevazute la art. 4 alin. (1) pct. 54-59 din Hotararea Guvernului nr. 12/2009.

Art. 25.
(1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 106/2008 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Comunicatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 659 din 18 septembrie 2008, cu modificarile ulterioare, capitolele VII si VIII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 457 din 27 iunie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte prevederi legale contrare.
(2) Mentiunea finala privind transpunerea normelor comunitare din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Prezenta ordonanta de urgenta transpune Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice (Directiva privind autorizarea), publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 108 din 24 aprilie 2002, si Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul comun de reglementare pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice (Directiva-cadru), publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 108 din 24 aprilie 2002, cu exceptia prevederilor art. 3, 4, 8, 17 si 19.”

Prezenta ordonanta de urgenta transpune prevederile art. 3, 4, 8, 17 si 19 din Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul comun de reglementare pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice (Directiva-cadru), publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 108 din 24 aprilie 2002, cu modificarile ulterioare.

via info-legi.blogspot.com


Live Search miroase a Kumo

Microsoft a achiziționat anul trecut Powerset, o mică companie care avea în dezvoltare un nou motor de căutare dedicat căutării contextuale în articolele de pe wikipedia.

Acest nou motor de căutare poartă numele de Kumo, iar Microsoft a început oficial să testeze acest engine pe adresa kumo.com, adresă accesibilă doar din interiorul rețelei Microsoft.

Ca un zvon, noul motor de căutare va înlocuii Live Search atât ca tehnologie, dar și ca brand, urmând ca Microsoft să folosească numele de Kumo. Zvonul pare cu atât mai întemeiat cu cât în ultimele săptămâni Microsoft a înregistrat foarte multe domenii care includ numele de kumo: www.kumosearch.com, www.kumopics.com, www.kumowiki.com, www.kumogroups.com and www.kumotravel.com.

Kumo este un cuvânt japonez și înseamnă, în funcție de context, nor, navigare sau păianjen de mare.

Mai multe detalii aici.


Cum vede Microsoft viitorul în 2019

<a href="http://video.msn.com/?mkt=en-GB&#038;playlist=videoByUuids:uuids:a517b260-bb6b-48b9-87ac-8e2743a28ec5&#038;showPlaylist=true&#038;from=shared" title="Future Vision Montage" target="_new">Video: Future Vision Montage</a>


Va intra online-ul românesc în recesiune?

În condițiile în care companiile care activează în online-ul românesc devin mai chibzuite în a cheltuii banii fie pe publicitate, fie în ceea ce privește investițiile în startup-uri, în inovație sau servicii noi, este de așteptat ca restrângerea bugetelor să influențeze proporțional economia online-ului .ro.

Și totuși asceastă influență trebuie raportată la internetul românesc cum este el acum. Dacă ar fi să facem un screenshot,a am vedea un o piață .ro de aproximativ 3 milioane de utilizatori, din care doar jumătate pot fi considerați activi.

Companiile care activează în România și-au sporit vizibilitatea în online proporțional cu creșterea numărului de internauți, la o rată de aprox. 15-20% pe an, tendință care va continua, poate puțin atenuată, și în acest an și anul următor și se estimează că în 2010 vom avea peste 4,4.5 milioane de internauți, din care 90% în mediul urban. Economia internet este o economie atipică, nu numai la noi, ci peste tot în lume, deoarece are rate de creștere superioare altor ramuri economice.

România însă are loc de mult mai mult. Pe lângă creșterea susținută a numărului de conexiuni la internet, România va asista și la o creștere exponențială a numărului de conexiuni în bandă largă, iar banda largă încurajează o viziune, să-i zicem leverage, din punct de vedere financiar, și va permite ca micile afaceri să devină mari afaceri, desigur acolo unde există inovație și adaptabilitate la specificul .ro-ului.

De aceea, impactul recesiunii economiei reale, va fi absorbit de potențialul uriaș al unei piețe la început de drum și neexploatat decât într-o mică măsură, și, să recunoaștem, online-ul românesc se afla oricum în tranziție. Factorii de decizie din online au deci motive să fie optimiști, mă rog o parte, pentru că mai există și o parte care nu vor avea resursele necesare reformării și adaptării la o piață mutagenă în care accentul se va pune în perioada următoare pe rezultate concrete versus bani cheltuiți, și mai puțin pe tatonări pe nișe.

Personal nu cred însă că vom avea multe falimente în online. Chiar dacă RTC sau alții asemeni vor da faliment, această situație se va fi datorat exclusiv expunerii la economia reală.
În plus, la tot atâtea falimente tot atâtea oportunități, iar cei care nu sunt expuși economiei reale, au lichidități, resurse, investesc în inovație, înțeleg online-ul .ro și știu să profite de paguba altora, vor avea numai de câștigat.

În concluzie, 2009 va fi un an ceva mai greu în online dar va fi și anul de germinație a noului online .ro, un online care se va pregăti pentru o piață de 5 milioane de utilizatori, din care marea majoritate în mediu urban și cu studii superioare, o piață formată din clienți ideali care după un an sau doi de strâns cureaua vor dori să renunțe la pantaloni.

9am.ro reloaded

Mihai Seceleanu a făcut publice numărul de vizite pe 9am.ro/comunitate, tag spamul responsabil pentru indexarea a peste 40% din numărul total de pagini pe care le afișează 9am.ro.

Google Analytics arată că doar 1.75% din numărul total de vizite vin pe search spam. Personal sunt puțin surprins de acest procent. M-aș fi așteptat să fie ceva mai mare.

Nu sunt specialist în SEO spam, nu sunt specialist in spam deloc, de aceea nu-mi dau seama dacă acest procent măsoară o anumită eficiență a spamului.

Pentru mail spam știu că această eficiență se plasează undeva în plaja de 5%-10% pentru mass-mail untargeted și de aceea, extrapolând, m-am așteptat ca și SEO spamul de pe 9am.ro/comunitate să fie măcar 5%.

Să lămurim însă un lucru. În ceea ce mă privește, nu am zis că traficul 9am.ro este generat exclusiv de spam sau că spamul reprezintă principala sursă de trafic. Am zis că 9am.ro/comunitate este SEO spam. 1,75% demonstrează mai degrabă o eficiență redusă în a genera trafic prin astfel de măsuri.

De ce consider că 9am.ro/comunitate este SEO spam?
Unul din trucurile de a obține o vizibilitate sporită în căutările google este prin duplicarea conținutului (mirror pages).
Toate profilele pe 9am.ro/comunitate sunt practic asemănătoare, cuvintele indexabile sunt în cea mai mare măsură aceleași. Cine este curios și va naviga cu lynx (robotzeii google văd exact ca lynxul) va observa că nu poate diferenția 2 pagini de profil de pe 9m.ro/comunitate. Diferă doar câteva cuvinte (sexul, vârsta, username-ul) din cele câteva sute.

De aceea nu înțeleg de ce pentru un trafic în plus de maxim 2%, permiți indexarea a 600.000 de pagini irelevante și duplicate, expunându-te riscului de a fi sancționat de google, când se poate onorabil interzice indexarea în robots.txt așa cum explică bobby voicu pe capslock.ro.

Iar dacă, tehnic, SEO spamul de pe 9am.ro/comunitate este discutabil, din punct de vedere moral și etic, pentru un site de știri, lucrurile sunt clare, și devin din ce în ce mai clare cu cât românii devin și ei mai cultivați când vine vorba de internet și etica sa.


ANC de la guvern la parlament

Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii va trece sub controlul Parlamentului, afirmă mininstul Comunicaţiilor, Gabriel Sandu. Oficialul guvernamental spune că modalitatea concretă de transferare a ANC din subordinea Guvernului către Parlament va fi stabilită după discuţiile cu Viviane Reding, comisarul european pentru societatea informaţională. Comisia Europeană a declanşat la începutul anului procedura de infringement împotriva României din cauza lipsei de independenţă a arbitrului pieţei telecom.
Sursa: The Money Channel

Pentru cei care nu sunt la curent cu scandalul, ANC a dat-o în bălării în ultimii doi ani, amânând o serie de reglementări pe care România era obligată să le adopte, a amânat implementarea numărului unic 112, reducerea taxei de interconectarea în rețelele mobile, etc, toate astea pentru a proteja marii operatori.

ANC a trezit numeroase suspiciuni și când a fost vorba de acordarea licențelor în comunicații. Și totuși ANC a fost activ, foarte activ, în sensul negativ. Au tăiat țeava la anumite site-uri care aveau conținut pornografic, decizie care s-a dovedit extrem de periculoasă, deoarece au făcut-o fără nici un mandat judecătoresc, au ignorat toate legile din domeniu și au ignorat inclusiv propriile reglementări.

Picătura care a umplut paharul a fost trecerea ROTLD, care se ocupă de domeniile .ro, sub administrarea ANC, prin două ordonanțe de urgență pe sfărșit de mandat guvernamental. Adică o autoritate națională de reglementare preia și o parte din rolul operativ, reglementându-și astfel o parte din propria activitate. Liber arbitru cum sunt eu popă. Abuz pe față.

Acum se văd urmările.
Troianul ROTLD.


Twits 4 twitter

Este tot mai vizibil faptul ca twitter se tranforma dintr-o platforma de microblogging intr-o platforma de dezvoltare, un serviciu care da frau liber imaginatiei programatorilor.
Universul celor 140 de caractere a devenit peste noapte un univers nelimitat.

Zeci de aplicatii au fost dezvoltate pe API-ul twitter si am ramas uimit de imaginatia umana.

La inceput a fost Twitter

Au urmat aplicatiile de tip file share: TwitPic cu share de imagini, TweetCube si TwitterShare cu share de fisiere media mp3 si video.

Companiile au prins gustul. Firme ca UPS si FedEx folosesc TrackThis pentru a urmari starile pachetelor trimise prin posta. Se fac angajari pe Tweetajob.

Cum americanii sunt in majoritate supraponderali nu puteau lipsi TweetWhatYouEat sau TweetYourEats.

Nici fumatorii nu au fost uitati, cine vrea sa renunte la fumat o poate face renuntand la nicorete si incercand Qwitter.

Dar o idee cu adevarat interesanta este cea din video, cu un tip care si-a ‘legat’ masina la twitter, notificandu-l cand termina de spalat. (@PiMPY3WASH)


via blog.wired.com si vimeo.com


snipt.org un super twit

In sfarsitsnipt.org un serviciu de code snippets share.